O Ústave zoológie SAV

Poslanie Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied je možné charakterizovať ako: Štúdium biodiverzity a genómu živočíchov a ich dynamickej interakcie v prostredí s cieľom včas pochopiť prebiehajúce procesy a tieto poznatky využiť pri ochrane prírody a v prospech ďalšieho rozvoja ľudstva.

Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied bol založený v roku 1990 po rozdelení a následnej transformácii pôvodného Ústavu experimentálnej biológie a ekológie Slovenskej akadémie vied. V súčasnosti tvoria ÚZ SAV 3 sekcie, ktoré prezentujú hlavné výskumné smery realizované na pracovisku.

Vedecký program ústavu

Vedecký program ústavu je postavený na výskumných aktivitách v taxonómii, chorológii, ekológii, etológii, fyziológii živočíchov, parazitológii a výskume zoonóz. Pozornosť sa venuje aj poznaniu štruktúr spoločenstiev živočíchov a ich zmien v ekosystémoch s rôznym stupňom ovplyvnenia človekom. Dlhodobý monitoring živočíšnej zložky bioty Slovenska je neoddeliteľnou súčasťou výskumných aktivít ÚZ SAV. Spektrum študovaných skupín bezstavovcov aj stavovcov je široké. Zahŕňa drobné cicavce, vtáky, obojživelníky, ryby, viaceré skupiny hmyzu, pavúkov, kôrovcov, roztočov, parazitických článkonožcov, mäkkýšov a mnohé ďalšie. Aplikácia výsledkov základného výskumu pre potreby ochrany prírody, poľnohospodárstva, lesníctva, či zdravotníctva je dôležitou zložkou aktivít pracovníkov ústavu.

Oficiálna stránka ÚZ SAV:

www.zoo.sav.sk