Realizačný plán

Časový rámec realizácie projektu ITMS 26240220020

Prehľad aktivít

Aktivita 1.1

Príprava priestorového a technického zázemia bioterapeutického pracoviska
Obdobie:

Aktivita 1.2

Vývoj a klinická štandardizácia bioterapeutických metód
Obdobie:

Aktivita 2.1

Návrh technológie na výrobu biofarmák a výskum biologicky aktívnych látok
Obdobie:

Aktivita 2.2

Diseminácia výsledkov projektu
Obdobie:

Podporné aktivity