Ciele projektu

Informácie o cieľoch projektu ITMS 26240220020

Cieľ projektu

Vytvorenie infraštruktúry a metodológie pre vývoj a testovanie bioterapeutických metód v podmienkach SR a ich zavádzanie do klinickej praxe.

Špecifický cieľ 1

Vybudovanie bioterapeutického pracoviska a vývoj bioterapeutických metód

Špecifický cieľ 2

Technológia výroby biofarmák a výskumu biologicky aktívnych látok