Vybudovanie bioterapeutického pracoviska a návrh technológie pre výrobu a vývoj biofarmák

Krátky základný opis projektu 26240220020.

Základné informácie o projekte

Základné informácie o projekte
ITMS kód 26240220020
Operačný program Výskum a vývoj
Spolufinancovanie Európsky fond regionálneho rozvoja a Štátny rozpočet Slovenskej republiky
Prioritná os 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
Opatrenie 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji

Miesto realizácie

  • NUTS II: SK01 - Bratislavský kraj
  • NUTS III: SK010 - Bratislavský kraj
  • Okres: Bratislava
  • Obec: Bratislava
  • Ulica: Dúbravská cesta 9