Diseminácia výsledkov projektu

Popis...

Cieľ aktivity

Cieľom tejto aktivity je sprístupnenie výsledkov projektu ako odbornej tak i laickej verejnosti a zvýšenie dostupnosti ekologických metód ochrany lesných porastov pred vybranými hmyzími škodcami predovšetkým vo vysokohorských lesných ekosystémoch.

Bližšie informácie

Kľúčový zámer projektu je sprístupnenie ekologických metód boja proti vybraným druhom lesných škodcov na Slovensku tak, aby sa v čo najväčšej miere znižovali škody spôsobené týmito škodcami, pri zabezpečení vysokej ekonomickej efektivity a minimálneho dopadu na životné prostredie. Z tohto pohľadu je diseminácia výsledkov o projekte a zabezpečenie dostatočnej informovanosti širokej odbornej i laickej verejnosti o benefitoch ekologických metód ochrany lesa jednou z kľúčových aktivít.

Charakter projektu si vyžaduje systematickú distribúciu informácií pre dve rozdielne skupiny:

  1. lesníkov a ostatných pracovníkov pôsobiacich v lesnom hospodárstve,
  2. širokú laickú verejnosť.

Diseminácia výsledkov pre odbornú verejnosť. Realizačný tím pripraví informatívne prednášky o podstate a benefitoch ekologických metód pre lesnícku komunitu a študentov lesníckej fakulty. Vypracujú sa študijné materiály vo forme brožúr pre každú ekologickú metódu ochrany tak, aby poskytovali záujemcom dostatok informácií o podstate ekologických metód. Výsledky dosiahnuté počas riešenia projektu budú publikované vo vedeckých i odborných časopisoch a prezentované na konferenciách.

Diseminácia výsledkov pre laickú verejnosť. Systémovým zdrojom informácií pre laickú verejnosť bude webovská stránka, kde budú prezentované údaje o ekologických metódach ochrany lesa a významných lesných škodcoch. Veľká pozornosť sa bude venovať masmediálnej prezentácii projektu a jeho výsledkom. Pripraví sa viacero popularizačných článkov, ktoré budú prezentované v dennej tlači i v popularizačných periodikách. Pripraví sa súbor prednášok, ktorý dostupnou formou priblíži širokej verejnosti potenciál ekologických metód ochrany lesa.