Návrh komplexnej stratégie ekologického boja proti podkôrnemu hmyzu vo vysokohorských lesných ekosystémoch

Popis...

Cieľ aktivity

Na základe výsledkov predchádzajúcej aktivity a komplementárnych analýz sa vypracuje návrh komplexnej stratégie ekologickej kontroly početnosti populácií podkôrneho hmyzu vo vysokohorských lesných ekosystémoch od monitoringu populácií týchto škodcov až po udržiavanie ich početnosti na ekologicky a ekonomicky akceptovateľnej úrovni.

Bližšie informácie

Horské lesy predstavujú vysoko zraniteľné ekosystémy, ktoré si vyžadujú odlišný spôsob manažmentu v porovnaní s hospodársky intenzívnejšie využívanými podhorskými a nížinnými lesmi. Veľmi často hospodársky využívané vysokohorské lesy priamo prechádzajú do chránených lesných zón, v ktorých boj proti lesným škodcom je v rozpore s ochranárskymi zámermi a zo zákona nie je možný. Potreba nových ekologických metód kontroly populácií lesných škodcov, najmä podkôrneho hmyzu, je jedným z imperatívov súčasného lesníckeho výskumu. Efektivita ekologických metód sa synergicky zvyšuje, ak je na ošetrovanom území použitých viacero takýchto metód. Tento prístup je v plnom súlade s poznatkami výskumov realizovaných v pôvodných lesných ekosystémoch. V takomto systéme je početnosť populácie škodcu dlhodobo a prirodzene udržiavaná na nízkej úrovni vďaka systémovému pôsobeniu mnohých faktorov (odolnosť hostiteľskej rastliny vyplývajúca z jej dobrého zdravotného stavu, dostatočne početné populácie prirodzených nepriateľov, atď.). Dosiahnutie optimálnych výsledkov ochrany lesných porastov s využitím výlučne či prevažne ekologických metód si vyžaduje dôkladné poznanie celkovej situácie na ošetrovanom území (fytocenológie, štruktúry fauny, aktuálny stav a história lesného manažmentu, hydrologických, a klimatologických pomerov), jeho biologickej, ekologickej či sociálnej histórie, ale taktiež budúcich perspektív. Zámerom tejto aktivity je nastaviť systém ochrany proti lesným škodcom zo skupiny podkôrneho hmyzu tak, aby plne využíval silu prirodzených ekologických metód, eliminoval potrebu použitia agresívnych foriem ochrany (insekticídy) a dlhodobo udržiaval populácie škodcov na nízkej úrovni.