Vývoj nových metód pre monitoring a ekologickú kontrolu populácií vybraných druhov lesných škodcov

Popis...

Cieľ aktivity

Cieľom aktivity je vývoj nových metód monitoringu a biologického boja, ktoré by umožnili dlhodobo udržiavať početnosť populácií vybraných druhov lesných škodcov, najmä zo skupiny podkôrneho hmyzu, na ekonomicky a ekologicky akceptovateľnej hladine.

Bližšie informácie

Na začiatku projektu sa vypracuje podrobná analýza aktuálneho stavu v oblasti celosvetového výskumu kontroly početnosti lesných škodcov zo skupiny podkôrneho hmyzu. Na základe vykonanej analýzy sa navrhne koncepcia monitorovacích metód, spôsob a optimalizácia zberu dát, ich spracovanie a vyhodnotenie. Zrealizuje sa vývoj matematických metodík a systémov pre monitorovanie početnosti a kvality populácie kľúčových škodcov zo skupiny podkôrneho hmyzu, ale taktiež faktorov, ktoré majú rozhodujúci vplyv na početnosť a zdravotný stav populácie škodcu aj hostiteľskej rastliny. Navrhne sa systém matematického modelovania trendov v rámci populácií škodcov. Zrealizuje sa výskum možného využitia metód molekulárnej biológie a morfometrických metód (AFLP, mikrosatelity, geometrická morfometrika, atď.) pre potreby monitoringu populácií hmyzích škodcov. Následne sa zrealizuje stretnutie všetkých riešiteľov projektu a navrhne sa komplexný monitorovací systém. Testovanie systému za účasti všetkých partnerov sa vykoná v druhom roku riešenia projektu a na základe dosiahnutých výsledkov sa vypracuje finálny variant monitorovacieho systému.

Rozhodujúcim komponentom projektu je vývoj nových a zefektívnenie existujúcich ekologických metód kontroly početnosti lesných škodcov zo skupiny podkôrneho hmyzu.

Výskum je orientovaný do troch rovín:

  1. Výskum metód využívajúcich biologické agens (predátori - vtáky, dravý hmyz, paraziti - parazitické blanokrídlovce, roztoče, patogény - napr. Beauveria bassiana) pre kontrolu početnosti populácií,
  2. výskum zefektívnenia využívania feromónov a metód založených na báze feromónov (napr. využívanie feromónov v kombinácii s patogénnymi zárodkami),
  3. fyzikálne metódy (metóda sterilného hmyzu, nové typy lapačov, ekolepy, atď).

Významná pozornosť sa bude venovať najmä možnému vývoju metódy sterilného hmyzu pre kontrolu škodcov zo skupiny podkôrneho hmyzu, ktorá by umožnila zredukovať a dlhodobo udržiavať na podprahovej úrovni populácie kľúčového škodcu - lykožrúta smrekového.