Ciele projektu

Popis...

Cieľ projektu

Ekologizácia a ekonomizácia boja proti vybraným druhom lesných škodcov v zraniteľných horských lesných ekosystémoch na území Slovenska.

Špecifický cieľ 1

Vývoj nových metód monitorovania a kontroly početnosti populácií vybraných druhov lesných škodcov a návrh komplexnej stratégie ekologického boja.

Špecifický cieľ 2

Vybudovanie spoločného pracoviska pre výskum a vývoj ekologických metód ochrany lesa a diseminácia výsledkov.