Vývoj ekologických metód pre kontrolu populácií vybraných druhov lesných škodcov v zraniteľných vysokohorských oblastiach Slovenska

Popis...

Základné informácie o projekte

Základné informácie o projekte
ITMS kód 26220220087
Operačný program 2620002 Výskum a vývoj
Spolufinancovanie Európsky fond regionálneho rozvoja a Štátny rozpočet Slovenskej republiky
Prioritná os 4 Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Miesto realizácie