Diseminácia dosiahnutých výsledkov

Diseminácia dosiahnutých výsledkov

Cieľ aktivity

Cieľom tejto aktivity je sprístupnenie výsledkov tejto analýzy ako odbornej tak i laickej verejnosti a zvýšenie dostupnosti bioterapeutických metód pre pacientov, lekárov a zdravotnícky personál, ďalšou úlohou je vytvorenie presnej ekonomickej analýzy všetkých bioterapeutických metód v porovnaní s klasickými medicínskymi metódami liečby.

Podrobnosti aktivity

Kľúčový zámer projektu je sprístupniť bioterapeutické metódy na Slovensku tak, aby v čo najväčšej miere znižovali utrpenie pacientov trpiacich na niektoré závažné ochorenia. Diseminácia výsledkov o projekte a zabezpečenie dostatočnej informovanosti širokej odbornej i laickej verejnosti o benefitoch bioterapeutických metód je jednou z kľúčových aktivít. Charakter projektu si vyžaduje systematickú distribúciu informácií pre rôzne skupiny ľudí. Všeobecná diseminácia výsledkov a informácií.
Projekt bude oficiálne zahájený za prítomnosti predstaviteľov participujúcich organizácií. Všetky pracoviská, na ktorých sa budú nejakým spôsobom realizovať práce na projekte, budú viditeľne označené logom projektu, pracovísk a informáciou o zdroji financovania. Krátko po podpísaní zmluvy o riešení projektu sa začne s prípravou web stránke projektu. Táto bude poskytovať základné informácie o projekte, jeho zámeroch a štruktúre, ale tiež základné informácie o bioterapeutických metódach. Stránka bude pravidelne dopĺňaná o najnovšie výsledky dosiahnuté pri riešení projektu. Stránka bude taktiež obsahovať linky na významnejšie zahraničné stránky venované bioterapii.

Diseminácia výsledkov pre odbornú verejnosť

Realizačný tím pripraví informatívne prednášky o podstate a benefitoch nových bioterapeutických metód, o nových terapeutických postupoch liečby pomocou sekrétov bezstavovcov ako aj vývoji nových bioliečiv pre lekársku komunitu, stredný zdravotnícky personál a študentov lekárskych fakúlt. Vypracujú sa študijné materiály vo forme brožúr pre každú bioterapiu tak, aby poskytovali lekárom i zdravotníckemu personálu dostatok informácií o podstate bioterapií, ich indikácii a spôsobe správnej aplikácie. Výsledky dosiahnuté počas riešenia projektu budú publikované vo vedeckých i odborných časopisoch a prezentované na konferenciách.

Diseminácia výsledkov pre laickú verejnosť

Systémovým zdrojom informácií pre laickú verejnosť bude web stránka, kde budú prezentované údaje o bioterapiách a perspektívne aj o prípadných ich poskytovateľoch. Veľká pozornosť sa bude venovať masmediálnej prezentácii projektu a bioterapií. Pripraví sa viacero popularizačných článkov, ktoré budú prezentované v dennej tlači i v popularizačných periodikách. Pripraví sa súbor prednášok, ktorý dostupnou formou priblíži širokej verejnosti potenciál bioterapií pre liečbu viacerých závažných ochorení.