Vývoj nových technológií pre produkciu bioterapeutických organizmov

Vývoj nových technológií pre produkciu bioterapeutických organizmov

Cieľ aktivity

Cieľom aktivity je výskum terapeutického potenciálu ďalších druhov bioagens.

Podrobnosti

Využívanie ďalších terapeutických druhov si vyžiada vývoj nových technológií pre ich dostatočnú produkciu. Je reálny predpoklad, že taktiež nové kmene terapeuticky využiteľných bezstavovcov vytvorených na báze molekulárnej biológie si vyžiadajú vývoj nových chovných technológií, ktoré by zabezpečili dlhodobé udržanie vlastností nového kmeňa. Navyše, technológie na chov v súčasnosti využívaných druhov sú relatívne jednoduché a je tu dostatok priestoru na ich podstatné zefektívnenie. Viaceré svetové vedecké pracoviská sa orientujú na výskum biologicky aktívnych látok, ktoré sú prítomné v sekrétoch týchto živočíchov a sú priamo zodpovedné za terapeutický účinok. Je však všeobecne známe, že v sekrétoch bezstavovcov využívaných na bioterapeutické účely je vždy viacero účinných látok, ktoré majú v liečebnom procese silný synergický efekt. Nové vysoko produktívne sterilné chovné technológie by zabezpečili chov terapeuticky využiteľných bioagens v dostatočných objemoch, ktoré by umožnili produkciu čistých sekrétov s vyváženým koktailom biologicky aktívnych látok. V úvodnej fáze riešenia aktivity sa vyberú vhodné skupiny bioagens pre jednotlivé bioterapie. Pre larvoterapiu - pre ichtyoterapiu - pre hirudoterapiu - pre apiterapiu V druhej etape aktivity sa zrealizujú testy pre jednotlivé bioterapie a bioagens. Výsledky testov účinnosti jednotlivých bioagens sa budú štatisticky vyhodnocovať a na základe týchto údajov sa vypracuje konečný výber bioagens pre každú bioterapeutickú metódu.