Komplexný výskum a vývoj nových bioterapeutických postupov

Komplexný výskum a vývoj nových bioterapeutických postupov

Cieľ aktivity

Cieľom aktivity je vývoj nových spôsobov využívania a aplikácie nových bioagens v bioterapeutickej liečbe.

Podrobnosti

V úvodnej fáze riešenia aktivity sa pripraví návrh technologického zariadenia na masovú produkciu sekrétov z rôznych bioterapeutických agens. Pri larvoterapii sekréty zo slinných žliaz, alebo čriev terapeutických lariev. Pri ichtyoterapii sekréty z ústnej dutiny, alebo z povrchu tela terapeutických rýb. Pri hirudoterapii sekréty slinných žliaz pijavíc, Pri apiterapii okrem včelieho jedu včelí med ako aj ostatné včelie produkty (propolis, materská kašička). V druhej etape aktivity sa na základe predchádzajúcich projektov a štúdií vybuduje technologické zariadenie na masovú produkciu biosekrétov z rôznych bioterapeutických agens. V ďalšej etape aktivity sa tím vedeckých pracovníkov s ÚZ SAV v spolupráci s lekármi z klinických pracovísk budú snažiť vyvinúť a testovať bioliečivá zo získaných sekrétov. V záverečnej etape aktivity sa budeme snažiť vyvinuté bioliečivá prezentovať formou prednášok pre odbornú a laickú verejnosť ako aj formou medializácie v dennej tlači, v populárnych periodikách, a relácií v rôznych typoch masmédií. Okrem týchto aktivít sa zameriame aj na analýzu mikrobiálnej flóry v dlhodobo sa nehojacich ranách, jej zloženie a dynamika po ošetrení sterilnými larvami rôznych druhov saprofágnych dvojkridlovcov, tieto analýzy budeme musieť zabezpečiť zmluvnou formou na mikrobiologickom pracovisku. Ďalej zabezpečíme aj štúdiu spektra ochoreni, ktoré je potenciálne možné liečiť s využitím bioterapeutických metód. V rámci tejto aktivity chceme zrealizovať aj bibliografickú rešerž zameranú na kompletizáciu údajov o bioterapeutických metódach využívajúcich bezstavovce ako terapeutické agens od staroveku až do súčasnosti. Taktiež chceme zrealizovať etnografický výskum vo vybraných oblastiach (rovníková Afrika, severovýchodná a juhovýchodná Ázia), kde využívanie týchto metód má dlhodobú tradíciu. Tieto aktivity budú zabezpečené formou subkontraktu medzi Scienticou s.r.o. a pracovníkmi Historického ústavu SAV. Rešerš sa bude zabezpečovať formou internetových údajov ako aj formou medziknižničnej rešerše, poprípade sa údaje budú získavať priamou návštevou konkrétnych knižníc. Po vyhodnotení a sumarizácii bibliografických údajov sa budú pripravovať publikácie o uvedenej problematike.