Podrobné informácie

Podrobné informácie o projekte ITMS 26220220030

Význam bioterapie

Bioterapie predstavujú významný doplnkový alebo alternatívny spôsob liečby viacerých závažných ochorení s vysokým stupňom účinnosti. Pri tomto spôsobe liečby sa využíva blahodarný účinok pôsobenia niektorých biologických agens (napr. sterilné larvy), ktoré sú priamo aplikované na postihnutú časť tela pacienta. Proces hojenia prebieha vďaka pôsobeniu biologicky aktívnych látok, ktoré tieto organizmy produkujú. Jedným z najdôležitejších pozitív bioterapeutických metód je skutočnosť, že vďaka ich aplikácii sa darí dosiahnuť výrazné zlepšenie stavu pacienta, ba dokonca jeho plné vyliečenie, i v takých prípadoch, kde konvenčné terapeutické metódy neboli úspešné. Ďalším významným parametrom je ich relatívne nízka cenová náročnosť. V ostatných rokoch bol na viacerých pracoviskách v zahraničí testovaných a do klinickej praxe zavedený celý rad bioterapeutických metód a ich počet naďalej výrazne stúpa. Na Slovensku sa s výskumom prvej bioterapeutickej metódy - larvoterapie - začalo pred šiestimi rokmi, keď Ústav zoológie SAV založil kolóniu bzučiviek Lucilia sericata za účelom produkcie sterilných lariev, ktoré sa následne začali využívať pre potreby rozsiahlej klinickej štúdie na pacientoch 1. chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice v Bratislave. Štúdia potvrdila vysokú efektívnosť tejto terapeutickej metódy predovšetkým pri liečbe dlhodobo sa nehojacich rán. Dosiahnuté výsledky ešte viac zdôraznili potrebu ďalšieho výskumu v oblasti bioterapií a ich urgentného zavádzania do klinickej praxe. Z krátkodobého hľadiska sa ako najperspektívnejšie javia hirudoterapia, ichtyoterapia a apiterapia.

Jedným z hlavných zámerov projektu je vybudovanie nového bioterapeutického centra v spolupráci s Ústavom zoológie SAV v priestoroch Nemocnice Svätého Michala, a.s., Cesta na Červený most 1, v Bratislave, ktorého náplňou by bol výskum, vývoj a klinická štandardizácia bioterapeutických metód. Pracovisko bude taktiež slúžiť na produkciu biologických a udržiavanie agens (sterilné larvy, pijavice, rybky Garra rufa, včely a včelie produkty), ktoré sa využívajú pre bioterapeutické účely. Ďalším cieľom riešeného projektu je aj komplexný výskum a vývoj nových bioterapeutických postupov s využitím ďalších druhov bezstavovocov, tvorby nových účinnejších kmeňov, vývoj nových technológií ich produkcie, ale taktiež ich terapeutickej aplikácie. Súčasťou projektu bude historický výskum bioterapeutických postupov a metód využívajúcich bezstavovce a etnografický výskum týchto metód v oblastiach, kde majú dlhodobú tradíciu ako súčasť ľudového liečiteľstva.

Zdôvodnenie metodológie projektu

Chov a udržiavanie druhov, ktoré budú využívané pre bioterapeutické účely (sterilné larvy, pijavice, rybky) sa bude realizovať podľa štandardných postupov, ktoré boli vyvinuté na Ústave zoológie SAV, alebo inými zahraničnými pracoviskami. Klinické štúdie budú realizované na relevantných pracoviskách Lekárskej fakulty UK a iných zdravotníckych zariadeniach, pričom sa budeme snažiť, aby štúdie boli urobené na čo najväčšej vzorke pacientov. Takéto rozsiahle štúdie umožnia vypracovať štandardizovaný postup aplikácie konkrétnej bioterapeutickej metódy v rutinnej zdravotníckej praxi. Komplexnosť metodického vybavenia, ktoré majú riešiteľské pracoviská k dispozícii, je zárukou úspešného riešenia projektu.

Adresnosť výskumu

Výsledky projektu budú priamo využiteľné v zdravotníckej praxi. Vychádzajúc zo skúseností s klinickým výskumom larvoterapie a jej zavádzaním do klinickej praxe v ostatných šiestich rokov, je reálny predpoklad, že aj ďalšie metódy, ako ichtyoterapia, hirudoterapia a apiterapia nájdu skoré uplatnenie v klinickej praxi. V súčasnosti neexistuje v Európe pracovisko, ktoré by sa komplexne venovalo výskumu bioterapeutických metód a biologicky aktívnych látok, ktoré sú aktívnymi komponentmi v tomto terapeutickom procese. Vybudované bioterapeutické pracovisko bude dlhodobo využívané pre výskum, vývoj, klinické testovanie a štandardizáciu bioterapeutických metód. Pracovisko bude taktiež slúžiť pre produkciu a udržiavanie viacerých biologických agens využívaných pre bioterapeutické účely. Ďalej bude využívané na pedagogické účely, v ktorom sa bude konať výuka lekárov, stredného zdravotníckeho personálu a študentov pre správnu aplikáciu bioterapeutických procedúr.

Podstránky