Projekty Ústavu zoológie SAV

ITMS projekty Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied, realizované vďaka podpore operačného programu Výskum a vývoj.

Prehľad realizovaných projektov

ITMS 26240220020

Vybudovanie bioterapeutického pracoviska a návrh technológie pre výrobu a vývoj biofarmák

ITMS 26220220030

Výskum a vývoj nových bioterapeutických metód a ich využitie pri liečbe niektorých závažných ochorení

ITMS 26220220087

Vývoj ekologických metód pre kontrolu populácií vybraných druhov lesných škodcov v zraniteľných vysokohorských oblastiach Slovenska